Kontakt

JUDr. Filip Mochnáč
advokát, tlumočník jazyka polského

Adresa:
Heršpická 5, P.O. Box 53
639 53 Brno

Kontaktní informace:
telefon: +420 543 210 577
fax: +420 543 210 578
Mobilní telefon: +420 602 169 814
e-mail: filip@mochnac.eu

Advokátní služby

Pohledávky, vymáhání pohledávek

 • komplexní vymáhání včetně pohledávek ze směnek u obecných soudů a v rozhodčím řízení
 • uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení a v likvidaci
 • uplatnění zajišťovacích instrumentů

Občanské právo

 • závazkové právní vztahy (smlouvy), vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů
 • odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
 • spotřebitelské vztahy
 • právní služby v dědických věcech
 • sousedské vztahy
 • ochrana osobnosti

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy (smlouvy)
 • vymáhání plnění a pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • sepis obchodních smluv
 • zastupování u soudů ve sporech z obchodního styku
 • komplexní správa pohledávek
 • ochranné známky
 • řešení sporů z titulu nekalé soutěže dle obchodního zákoníku, ochrana dobré pověsti právnických osob
 • zastupování na valných hromadách, včetně řízení valných hromad společností a schůzí družstev
 • paušální zastupování podnikatelských subjektů za dohodnutých smluvních podmínek
 • porady v obchodních věcech

Právo obchodních společnosti a družstev

 • zakládání obchodních společností a družstev včetně zajištění ready-made společností
 • změny v obchodních společnostech a družstvech, zvyšování a snižování základního kapitálu
 • obchodní smlouvy pro podnikatele a jejich smluvní partnery; zajištění smluvních závazků ve vztazích obchodního práva, např. prostřednictvím zástavních práv a směnek
 • dispozice s obchodními podíly ve společnosti s.r.o., a dále s členskými právy a akciemi v dalších typech obchodních společností a družstvech
 • zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních souvisejícím se smluvním právem a řešenými službami pro firmy; a dále ve správních řízeních u obchodního rejstříku
 • řešení otázek pracovního práva ve vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
 • likvidace společností a družstev

Směnky, šeky, cenné papíry

 • vypracování směnek, posuzování vymahatelnosti směnek
 • blankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném
 • zastupování v soudních řízeních při vymáhání plnění ze směnek

Rodinné právo

 • rozvod manželství a komplexní vypořádání vzájemných vztahů mezi manžely v rámci rozvodového řízení
 • vypořádání společného jmění manželů v souvislosti s rozvodem manželství
 • řešení poměrů k nezletilým dětem (svěření do výchovy jednomu z rodičů, výživné, vymáhání výživného, úprava styku rodičů s dětmi)

Pracovní právo

 • pracovněprávní vztahy, smluvní typy dle zákoníku práce
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů

Správní právo

 • vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn v souvislosti ze založením společnosti s.r.o. a další činností obchodních společností
 • zastoupení klientů v řízení u katastrálního úřadu při dispozicích s nemovitostmi, zejména při převodech nemovitostí a majetkovém vypořádání práv k nemovitostem
 • zajišťovací instrumenty k nemovitostem v katastrálním řízení
 • zastupování klientů v přestupkovém řízení
 • právní poradenství a zastupování klientů v řízeních podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Právo nemovitostí

 • smluvní převody nemovitostí /kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva apod./, komplexní příprava dokumentace včetně možnosti složení kupní ceny do úschovy na depozitní účet zřízený pouze za tímto účelem
 • nájmy bytů včetně komplexního právního poradenství
 • nájmy a podnájmy nebytových a jiných prostor a celých nemovitostí
 • věcná břemena, zástavní smlouvy související s nemovitostmi a ostatní zajištění závazků prostřednictvím nemovitostí, realizace práv věřitelů k zastaveným nemovitostem
 • zastupování klientů v soudních řízeních spojených s úpravou práv k nemovitostem a ve správních řízeních před katastrálními úřady

Konkurs a vyrovnání, Insolvenční řízení

 • zastupování věřitelů v konkursním řízení a vyrovnacím řízení, zastoupení věřitelů v insolvenčním řízení
 • přihlášky pohledávek do insolvenčního řízení
 • incidenční žaloby

Trestní řízení

 • obhajoba klientů v přípravném řízení a v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • zastoupení poškozeného v trestním řízení

Řízení před soudy a dalšími orgány veřejné správy

 • obchodní spory
 • civilní spory
 • rodinné spory a nesporná řízení
 • pracovněprávní spory
 • rozhodčí řízení
 • řízení před správními orgány
 • trestní řízení